Algemene Voorwaarden

Prijzen
Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Type- en invoer fouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs
die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

Tot standkoming van de overeenkomst
Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Bestellingen die op werkdagen bij ons binnen zijn, worden in principe binnen 3 werkdagen verzonden als het bedrag op onze rekening staat. Wij
behouden ons echter het recht voor om uw bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van het totaalbedrag van uw bestelling, openstaande facturen of uw betalingsgedrag in het verleden.
Uiteraard nemen wij dan direct contact met u op (uiterlijk binnen 2 werkdagen). Als u in het verleden niet of te laat aan uw betalingsverplichting heeft voldaan zullen wij uw bestelling met betaalwijze “eenmalige machtiging” niet
aanvaarden. Wij zullen u dan per e-mail of per telefoon verzoeken om uw bestelling opnieuw te doen en dan te kiezen het geld eerst over te maken. Ook als u onder een andere naam of adres bestelt en wij hebben gegronde reden om
aan te nemen dat het om dezelfde persoon gaat hebben wij het recht uw bestelling te weigeren.

Levering
Alle producten uit de webwinkel hebben wij normaal gesproken op voorraad. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren dan proberen we er zorg voor te dragen dat wij in principe het product binnen 6
werkdagen (of na telefonisch of email overleg) aan u kunnen leveren.
Wij berekenen u wel bezorgkosten.

Bestelling in enveloppe binnen Nederland : standaard PostNL tarieven
Pakket bestellingen binnen Nederland : € 5,50
Bestellingen vanaf € 50,- : gratis bezorging
Bezorgen buiten Nederland
Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u hiervoor wel bezorgkosten. Tot 3 kilo zijn de bezorgkosten binnen de in ons omringende landen €14,95.
Daarbuiten en buiten Europa willen we graag via e-mail overleggen wat de bezorgkosten zijn.
Ook als er sprake is van pakketten boven de 3 kilo.

Nalevering
Indien wij een product uit de webwinkel moeten na leveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten.

Gratis retourservice
Wilt u één of meer van de door u bestelde producten terugsturen, dan kan dat natuurlijk. U heeft alle producten 14 dagen lang vrijblijvend op zicht, gerekend vanaf de dag van bezorging. Mocht u een artikel terug willen sturen of willen
ruilen stuurt u dan een email naar info@myhealthstore.nl met vermelding van het ordernr en uw telefoonnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Het kan ook zijn dat u na afloop van de zicht termijn een
artikel terug wilt sturen. Na beoordeling van uw vraag door onze klantenservice behoort ook dat tot de mogelijkheden. Retouren waarvoor geen retour afspraak is gemaakt, worden niet door ons geaccepteerd en verwerkt. Wij nemen
alleen ongebruikte producten, in de originele verpakking, terug.

Ruilen
Als u een artikel wilt ruilen voor een ander artikel, zullen wij u het nieuwe artikel, indien voorradig, zo snel mogelijk (levering binnen 3 werkdagen) toesturen. U ontvangt hierbij opnieuw een factuur. Zodra wij het om te ruilen artikel retour
hebben ontvangen, sturen wij u hiervan een bevestiging middels een creditnota. Indien u de factuur reeds voldaan heeft, storten wij het bedrag binnen 10 werkdagen na de datum van de creditnota op uw rekening.


Inpakfouten
Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 4 dagen na bezorging telefonisch of per email (info@myhealthstore.nl) aan ons te melden. Wij behouden ons het
recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen 36 uur toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij
met u tevens een afspraak over het afhalen van het foutief toegestuurde product.

Garantie
Het geven van adviezen is op eigen verzoek en verantwoordelijkheid. My Health Store neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend indien en voor zover de adviezen niet
het gewenste resultaat zouden hebben. Te allen tijden raden wij u aan bij langdurige klachten en ondervonden lichamelijke tekortkomingen uw huisarts te raadplegen. Voor de goede orde stellen wij ook vast, dat slechts uitsluitend
vragen beantwoord worden die betrekking hebben op onze internet site en webwinkel. Vragen die gaan over psychische problemen zullen worden beantwoord in de zin van doorverwijzing naar deskundigen op dat terrein.

Vooruitbetalen
Bestelling met een vooruitbetaling houden wij maximaal 14 dagen in behandeling. Na de 14 dagen verstreken zijn wordt u middels een e-mail op de hoogte gebracht. Reageert u niet binnen de dan gestelde termijn wordt uw order
geannuleerd. Om vooruitbetalingen goed te kunnen genereren gebruik dan als betalingskenmerk uw bestelnummer.

Kortingsmogelijkheden
Bij orders boven de € 100,00 wordt standaard 5% verrekend op het totaalbedrag dit staat duidelijk op uw factuur en op de e-mail bevestiging en geldt bovenop andere geldende kortingen c.q acties. In de winkelwagen kunt u bij “Actie- en
kortingsbon” het volgende invullen: Kort01.
Webshopbestellingen kunnen niet verrekend worden met de spaarkaarten uit de winkel.

t.n.v. My Health Store
IBAN: NL55 RABO 0122 0536 80
BIC: RABONL2U (vanuit het buitenland)

Productinformatie
In deze webwinkel zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten
verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.

Aansprakelijkheid
My Health Store aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto
factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade).

Klachten, geschillen en toepasselijk recht
Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email (info@myhealthstore.nl) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles
aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in
Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, of de bevoegde rechter in uw kanton of arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

Overmacht
My Health Store heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk
aan de klant mee te delen en zulks zonder dat My Health Store gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan My Health Store kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.

VOF De Korenbloem- oktober 2020 info@myhealthstore.nl

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar Shop